Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN

 
 

I¸O DôC

Bộ Giáo dục

Bộ Đại học và Trung học

Chuyên nghiệp

Tổng cục Dạy nghề

1961

Thành lập Viện Nghiên cứu Giáo dục

 

 

1966

Viện Nghiên cứu Giáo dục được chia thành 2 viện nhỏ là:

-       Viện Nghiên cứu Chương trình và Phương pháp;

-       Viện Khoa học Giáo dục.

 

 

1971

Viện Nghiên cứu Chương trình và Phương pháp và Viện Khoa học Giáo dục cùng một số bộ phận nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục hợp nhất thành Viện Khoa học Giáo dục

 

 

1977

 

Viện Nghiên cứu Đại học và Trung học Chuyên nghiệp được thành lập

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề được thành lập

1987

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện Khoa học Giáo dục với một số cơ quan nghiên cứu khác của Bộ Giáo dục

 

 

 

Bộ Giáo dục

Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp

và Dạy nghề

1988

 

Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện Nghiên cứu Đại học và Trung học Chuyên nghiệp với Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1994

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trở lại tên cũ là Viện Khoa học Giáo dục

Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp được đổi tên là Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

2003

Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hai viện nghiên cứu là Viện Khoa học Giáo dục và Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục

2008

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục với một số cơ quan nghiên cứu khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được tổ chức lại với 16 đơn vị đầu mối gồm: 03 Phòng chức năng, 05 Ban nghiên cứu, 06 Trung tâm nghiên cứu, thông tin, ứng dụng KHGD, 01 Tạp chí KHGDVN và 01 Trường Thực nghiệm KHGD theo Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 

Trải qua hơn 55 năm hình thành và phát triển, qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, tổ chức lại, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ngày nay đã kế thừa và phát huy các thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết những vấn đề lớn nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Là cơ quan nghiên cứu quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, phát triển giáo dục của đất nước, đồng thời chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu lý luận, tạo cơ sở khoa học cho các chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước; thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, chuyển giao kết quả nghiên cứu, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, dạy học; đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác giao lưu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, từng bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và xây dựng nền khoa học giáo dục Việt Nam nói riêng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước:

-           Huân chương Độc lập Hạng Nhất: Năm 2001

-           Huân chương Độc lập Hạng Nhì: Năm 1996

-           Huân chương Độc lập Hạng Ba: Năm 1991

-           Huân chương Lao động Hạng Nhất: Năm 1986

-           Huân chương Lao động Hạng Nhì: Năm 1981; Năm 2002

-           Huân chương Lao động Hạng Ba: Năm 1976; Năm 1997; Năm 2011

-           Huân chương Lao động Hạng Nhất: Năm 2016.