Chức năng, nhiệm vụ và các đơn vị thuộc Viện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN


            Vị trí pháp lý
 
            Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhận sự và tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.


            Chức năng

            Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo; đào tạo tiến sĩ; tư vấn và chuyển giao công nghệ.

            Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Nghiên cứu cơ bản về khoa học giáo dục; nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục các cấp học và cho các đối tượng người học; nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;

            2. Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, các mô hình và chương trình giáo dục tiên tiến ở các cấp học phù hợp với các vùng miền khác nhau của đất nước và phù hợp với các đối tượng người học;

            3. Tổ chức đào tạo tiến sĩ về các chuyên ngành của khoa học giáo dục; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ; tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về khoa học giáo dục;

            4. Thu thập, xử lý, dự báo, lưu trữ, truyền thông về khoa học giáo dục, những kinh nghiệm giáo dục, những thành tựu hiện đại về khoa học giáo dục trong nước và trên thế giới; xuất bản các ấn phẩm, tạp chí trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, dịch vụ thông tin về khoa học giáo dục theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Tổ chức bộ máy

           Tổ chức bộ máy của Viện gồm:
            1. Lãnh đạo Viện
           2. Các đơn vị thuộc Viện

a)      Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

b)      Phòng Tổ chức – Hành chính;

c)      Phòng Tài chính – Quản trị;

d)      Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục;

đ)      Ban nghiên cứu Giáo dục dân tộc;

e)      Ban nghiên cứu Giáo dục đặc biệt;

g)      Ban nghiên cứu Đánh giá giáo dục;

h)     Ban nghiên cứu Giáo dục thường xuyên.

i)      Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học;

k) Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non;

l) Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông;

m) Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đại học;

n) Trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục;

o) Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục;

p) Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam;

q) Trung tâm Thông tin và Dự báo.

           Các đơn vị từ khoản a đến khoản h là các Phòng chức năng và các Ban nghiên cứu, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
            Các đơn vị từ i đến q là các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ.
            Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện; quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng, Ban chuyên môn thuộc Viện.