Chức năng, nhiệm vụ và các đơn vị thuộc Viện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

 

Chức năng

            Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng nghiên cứu toàn diện về khoa học giáo dục; đào tạo tiến sĩ; tư vấn, dịch vụ, thông tin và dự báo về giáo dục và đào tạo. .

            Nhiệm vụ

            1. Nghiên cứu cơ bản về khoa học giáo dục; nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục các cấp học và cho các đối tượng người học; nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, quản lý nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo ;

            2. Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, các mô hình và chương trình giáo dục tiên tiến ở các cấp học phù hợp với các vùng miền khác nhau của đất nước và phù hợp với các đối tượng người học;

            3. Tổ chức đào tạo tiến sĩ về các chuyên ngành của khoa học giáo dục; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ; tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác chuyên gia về khoa học giáo dục; phát triển và bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp, tìm kiếm, phát triển việc làm cho sinh viên;

            4. Thu thập, xử lý, dự báo, lưu trữ, truyền thông về khoa học giáo dục, những thành tựu hiện đại về khoa học giáo dục trong nước và trên thế giới, những kinh nghiệm giáo dục; xuất bản các ấn phẩm, tạp chí trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, các dịch vụ về khoa học giáo dục theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Các đơn vị thuộc Viện

1.      Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

2.      Phòng Tổ chức – Hành chính;

3.      Phòng Tài chính – Quản trị;

4.      Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục;

5.      Ban nghiên cứu Giáo dục dân tộc;

6.      Ban nghiên cứu Giáo dục đặc biệt;

7.      Ban nghiên cứu Đánh giá giáo dục;

8.      Ban nghiên cứu Giáo dục thường xuyên.

9.      Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học;

10. Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non;

11. Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông;

12. Trung tâm nghiên cứu Giáo dục đại học;

13. Trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục;

14. Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục;

15. Trung tâm nghiên cứu Phát triển việc làm cho sinh viên;

16. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam;

17. Trung tâm Thông tin và Dự báo.