Lịch công tác tuần 15 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

11/04/2018 11:00 GMT+7
Lịch công tác tuần 15 năm 2018 (Từ ngày 09/4 đến ngày 14/4/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 09/4

8h00

Bắc Ninh

Viện trưởng làm việc với đại diện Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

8h00

Phòng họp B20

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&PPDHBM Toán khóa 2016, 2017  (họccả ngày)từ ngày 09/4 đến  14/4/2018

8h00

Hội trường C53

Tổ chức giảng dạy 5 học phần tiến sĩ cho Lớp NCS chuyên ngành LL&LSGD khóa 2016, 2017 (học cả ngày)từ ngày 09/4 đến  14/4/2018

9h30

Phòng họp A4

PVT Nguyễn Đức Minh họp với cán bộ chủ chốt của Ban NC. Giáo dục Dân tộc (9h30 – 10h00) và họp với cán bộ chủ chốt của Ban NC. Giáo dục Đặc biệt (từ 10h00). Ban NC. Giáo dục Dân tộc và Ban NC. Giáo dục Đặc biệt chuẩn bị

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Quỳnh, chuyên ngành QLGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo P. QLKH, ĐT&HTQT; Lãnh đạo Ban NC. Đánh giá Giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị: GD Mầm non; GD Phổ thông; Chính sách và Chiến lược PTGD; TC-HC; TC-QT

Thứ Ba

10/4

8h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về đo nghiệm. Thư ký chuẩn bị và mời họp

8h30

Phòng họp A13

Họp tổ thư kí xây dựng Đề án vị trí việc làm của Viện

10h00

Phòng họp A13

PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì họp về kế hoạch hợp tác giáo dục với tham tán Đại sứ quán Pháp. Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt chuẩn bị nội dung và dự họp

14h00

Phòng họp A4

PVT Trần Huy Hoàng chủ trì họp nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình Thực nghiệm. Nhóm Thư ký chuẩn bị và mời họp

14h00

Phòng họp A13

PVT Lê Anh Vinh chủ trì họp nhiệm vụ nghiên cứu về Giáo dục công dân toàn cầu. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị và mời họp

Thứ Tư

11/4

8h30

Phòng họp A4

Viện trưởng chủ trì tiếp đoàn Kiểm toán làm việc với Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng. Phòng TC-QT chuẩn bị

(Đoàn Kiểm toán làm việc đến hết ngày 19/4)

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

PVT Nguyễn Đức Minh dự họp về xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: Nhóm nghiên cứu của Viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Thứ Năm

12/4

8h30

Phòng họp C53

Sơ kết hoạt động Công đoàn quý 1 năm 2018 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. Thành phần: Ban chấp hành Công đoàn thuộc, trực thuộc Công đoàn Viện và đại biểu mời

14h00

Phòng họp A13

Họp với Vụ Thi đua Khen thưởng. Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh chủ trì. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp ban thanh lý tài sản Viện. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng và Ban thanh lý tài sản Viện

Thứ Sáu

13/4

8h00

Phòng họp A13

Họp triển khai một số Đề án của Viện. Phòng TC-HC mời họp

9h00

Phòng họp A4

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa khu đất 101 Trần Hưng Đạo cho Viện KHGDVN. Phòng TC-QT chuẩn bị và mời

14h00

Phòng họp A4

Họp Hội đồng lương xét nâng lương thường xuyên quý 1 năm 2018. Phòng TC-HC chuẩn bị và mời

15h00

Phòng họp A4

Trao Quyết định nghỉ hưu cho ThS. Vũ Thị Thư, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phổ thông. Mời đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng, BCH Công đoàn Viện, Lãnh đạo và BCH Công đoàn Trung tâm NC. GDPT. Phòng TC-HC chuẩn bị

Thứ Bẩy

14/4