Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

02/01/2019 11:51 GMT+7
Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ Hai

31/12

Nghỉ tết Dương lịch từ 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019

Thứ Ba

01/01

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

Thứ Tư

02/01

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Lớp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

10h30

Số 4 THĐ

Trao quyết định phụ trách Ban NC. Đánh giá Giáo dục. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh; Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng; toàn thể CCVC Ban NC. Đánh giá Giáo dục

Thứ Năm

03/01

14h00

Số 4 THĐ

Hội nghị CCVC năm 2019 Trung tâm NC Giáo dục Mầm non. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

13h30

Phòng họp tầng 3

52 Liễu Giai

Hội nghị CCVC năm 2019 Ban NC Giáo dục Đặc biệt. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Hội nghị CCVC năm 2019 Trung tâm Thông tin và Dự báo. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

16h30

Số 4 THĐ

Hội nghị CCVC năm 2019 Ban NC Đánh giá Giáo dục. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

14h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Trung tâm NC Giáo dục phổ thông họp tổng kết năm 2018

14h00

Phòng họp C53

Lớp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

14h30

PH H, Bộ GD&ĐT

Họp về chế độ làm việc của giáo viên mầm non do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo giấy mời

 

Thứ Sáu 

04/01

8h00

Phòng họp A4

Hội nghị công chức, viên chức Phòng QLKH, ĐT&HTQT. Thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

8h00

Phòng họp tầng 4

52 Liễu Giai

Hội nghị CCVC năm 2019 Trung tâm NC Giáo dục phổ thông. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

8h00

Phòng họp C53

Lớp đào to Âm ng tr liu Nhi 2018

14h00

PH C, Bộ GD&ĐT

Họp Ban xây dựng bảng lương đề xuất ngành Giáo dục do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Trưởng phòng TC-HC tham dự

14h00

Phòng họp A4

Hội nghị CCVC năm 2019 Trung tâm NC Tâm lý học-Giáo dục học. Thành phần: PVT Trần Huy Hoàng, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

16h00

Phòng họp A13

Họp Tập thể Lãnh đạo Viện

16h30

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

Thứ Bẩy

05/01

8h00

Các đơn vị

Làm bù ngày Thứ Hai (31.12.2018)

8h30

Phòng họp tầng 3

Số 4 THĐ

Hội nghị CCVC năm 2019 Ban NC Giáo dục Thường xuyên. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời

14h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: các thành viên Ban chủ nhiệm và theo giấy mời

14h00

Phòng họp tầng 3

Số 4 THĐ

Hội nghị CCVC năm 2019 Ban NC Giáo dục Dân tộc. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và cán bộ theo giấy mời