Thông tin nội bộ

Lịch công tác tuần 28 năm 2019

Lịch công tác tuần 28 năm 2019

Lịch công tác tuần 28 năm 2019 (Từ ngày 08/7 đến ngày 13/7/2019)

Lịch công tác tuần 27 năm 2019

Lịch công tác tuần 27 năm 2019

Lịch công tác tuần 27 năm 2019 (Từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần 26 năm 2019

Lịch công tác tuần 26 năm 2019

Lịch công tác tuần 26 năm 2019 (Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần 25 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 25 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 25 năm 2019 (Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần 25 năm 2019

Lịch công tác tuần 25 năm 2019

Lịch công tác tuần 25 năm 2019 (Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần 24 năm 2019

Lịch công tác tuần 24 năm 2019

Lịch công tác tuần 24 năm 2019 (Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019)

Lịch công tác tuần 23 năm 2019

Lịch công tác tuần 23 năm 2019

Lịch công tác tuần 23 năm 2019 (Từ ngày 03/6 đến ngày 08/6/2019)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 22 năm 2019 (Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần 21 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 21 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 21 năm 2019 (Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2019)

Lịch công tác tuần 21 năm 2019

Lịch công tác tuần 21 năm 2019

Lịch công tác tuần 21 năm 2019 (Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2019)

Lịch công tác tuần 20 năm 2019

Lịch công tác tuần 20 năm 2019

Lịch công tác tuần 20 năm 2019 (Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019)