Thông tin nội bộ

Lịch công tác tuần 34 năm 2018

Lịch công tác tuần 34 năm 2018

Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (Từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2018)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018  (Bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (Bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (Từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2018)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018  (Bổ sung, điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (Bổ sung, điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (Từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2018)

Lịch công tác tuần 33 năm 2018

Lịch công tác tuần 33 năm 2018

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (Từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2018)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018  (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)

Lịch công tác tuần 32 năm 2018

Lịch công tác tuần 32 năm 2018

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018  (Bổ sung lần 4)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Bổ sung lần 4)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018  (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018  (Bổ sung, điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Bổ sung, điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018)

Lịch công tác tuần 31 năm 2018

Lịch công tác tuần 31 năm 2018

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2018)

Lịch công tác tuần 30 năm 2018  (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2018)

Lịch công tác tuần 30 năm 2018

Lịch công tác tuần 30 năm 2018

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2018)