Thông tin nội bộ

Lịch công tác tuần 12 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 12 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 12 năm 2019 (Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019)

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

Lịch công tác tuần 12 năm 2019

Lịch công tác tuần 12 năm 2019 (Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019)

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 11 năm 2019

Lịch công tác tuần 11 năm 2019 (Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019)

Lịch công tác tuần 10 năm 2019

Lịch công tác tuần 10 năm 2019

Lịch công tác tuần 10 năm 2019 (Từ ngày 04/3 đến ngày 09/3/2019)

Lịch công tác tuần 09 năm 2019

Lịch công tác tuần 09 năm 2019

Lịch công tác tuần 09 năm 2019 (Từ ngày 25/02 đến ngày 02/3/2019)

Lịch công tác tuần 08 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019)

Lịch công tác tuần 08 năm 2019

Lịch công tác tuần 08 năm 2019

Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019)

Lịch công tác tuần 07 năm 2019

Lịch công tác tuần 07 năm 2019

Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019

Lịch công tác tuần 05 năm 2019

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)