Hành chính, Tổ chức

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 439/QĐ-VKHGDVN ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc Ban hành Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội quy lao động

Nội quy lao động

Ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐ-VKHGDVN ngày 13 tháng 08 năm 2021

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 223/QĐ-VKHGDVN do Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh ký ngày 24/06/2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Các quy định chung và những lưu ý trong trình bày văn bản hành chính (Căn cứ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư)

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tin xin xem file đính kèm

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sau khi trao đổi, thống nhất với Trưởng phòng QLKH, Phòng TH - HC - QT xin gửi các đơn vị và các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện "Đề cương Báo cáo công tác Quý/ Năm của Viện"

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam theo quyết định số 366/QĐ-VKHGDVN, được Viện trưởng ký ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2014

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012, và các biểu mẫu, văn bản.