Hội đồng Giáo sư cơ sở

Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ngày 14 tháng 05 năm 2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã ra Quyết định số 186/QĐ-VKHGDVN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2020.