Hội đồng giáo sư cơ sở Viện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ  VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo: Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cở sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xét chức danh Giáo sư của Ứng viên PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam