Các khóa bồi dưỡng

Thông báo Về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Thông báo Về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tuyển sinh Lớp "Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông"

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác"