Thông tin Giáo dục chuyên đề

Thông tin chuyên đề "Chat GPT - Cơ hội và thách thức với Giáo dục Việt Nam"

Thông tin chuyên đề "Chat GPT - Cơ hội và thách thức với Giáo dục Việt Nam"

Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

Thông tin giáo dục quốc tế "Các yếu tố tác động đến dạy học trực tuyến"

Thông tin giáo dục quốc tế "Các yếu tố tác động đến dạy học trực tuyến"

Tổng quan nghiên cứu từ các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trên thế giới

Thông tin chuyên đề số 01 năm 2021

Thông tin chuyên đề số 01 năm 2021

Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Những điểm mới trong chính sách giáo dục ở Việt Nam năm 2020"

Thông tin chuyên đề "Những điểm mới trong chính sách giáo dục ở Việt Nam năm 2020"

Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)