Mẫu biểu

Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Các biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2019

Mẫu văn bản 2019 (cập nhật mới nhất)

Mẫu văn bản 2019 (cập nhật mới nhất)

Xin xem trong văn bản đính kèm

Mẫu Tờ trình - Năm 2016

Mẫu Tờ trình - Năm 2016

Xin xin văn bản đính kèm

Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu trình bày văn bản hành chính

Xin xem văn bản đính kèm