Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

01/08/2020 11:02 GMT+7
Thông báo: Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cở sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xét chức danh Giáo sư của Ứng viên PGS.TS Lê Anh Vinh

Ngày 23/7/202 Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHGD VN đã họp phiên thứ nhất để xét hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư của PGS.TS Lê Anh Vinh. Hội đồng đã biểu quyết đồng ý rằng ứng viên Lê Anh Vinh đủ điều kiện để trình bày báo cáo Khoa học tổng quan;

Ngày 30/7/2020 Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHGD VN đã họp phiên thứ hai. Hội đồng đã nghe PGS.TS Lê Anh Vinh trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh. Sau khi trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ, nội dung báo cáo khoa học tổng quan, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả là: có 9/9 thành viên HĐGSCS đồng ý rằng ứng viên Lê Anh Vinh đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

 

KẾT QUẢ TÍN NHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ

Ngày 30 tháng  07  năm 2020

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

Lê Anh Vinh

Giáo sư

Toán, Cơ sở Toán cho Tin học.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

9/9/9