Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non địa phương theo mục tiêu phát triển bền vững SDG4 của Liên Hợp Quốc”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non địa phương theo mục tiêu phát triển bền vững SDG4 của Liên Hợp Quốc”

Chiều ngày 19/7/2024, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non địa phương theo mục tiêu phát triển bền vững SDG4 của Liên Hợp Quốc”, mã số B2022-VKG-09, do ThS. Nguyễn Thị Trang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh cấp trung học cơ sở”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh cấp trung học cơ sở”

Chiều ngày 18/07/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh cấp trung học cơ sở”, mã số: B2022-VKG-06 do TS. Hà Thị Thúy làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá nhiệm vụ “Phát triển bộ công cụ điều tra xã hội học và xây dựng tài liệu hướng dẫn phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”

Hội đồng đánh giá nhiệm vụ “Phát triển bộ công cụ điều tra xã hội học và xây dựng tài liệu hướng dẫn phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”

Chiều ngày 12/7/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Phát triển bộ công cụ điều tra xã hội học và xây dựng tài liệu hướng dẫn phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” do ThS. Đinh Tiến Dũng làm Chủ trì nhiệm vụ, thuộc Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2023 - 2030”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Chiều ngày 03/7/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS và THPT trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.11, do TS. Trần Thị Lan làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Đạo đức và Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Đạo đức và Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Chiều ngày 02/7/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Đạo đức và Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.05, do ThS. Bùi Ngọc Diệp làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của HS trong môn KHTN cấp THCS và các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THPT trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của HS trong môn KHTN cấp THCS và các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THPT trong CTGDPT 2018”

Chiều ngày 01/7/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Khoa học tự nhiên cấp THCS và các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THPT trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.13, do TS. Dương Quang Ngọc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong CTGDPT 2018”

Ngày 01/07/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2020.10 do PGS.TS. Phạm Đức Quang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Khoa học, môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Khoa học, môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Sáng ngày 28/6/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Khoa học, môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.07, do TS. Lương Việt Thái làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 28/6/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.04, do TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Hội thảo định hướng tổ chức và hoạt động của các cơ ở giáo dục đối với người khuyết tật tại Việt Nam

Hội thảo định hướng tổ chức và hoạt động của các cơ ở giáo dục đối với người khuyết tật tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 06 năm 2024, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Định hướng tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật Việt Nam”. Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn quy tụ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giáo viên các trường chuyên biệt, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập cùng trao đổi, góp ý cho Dự thảo Quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời hội thảo cũng tiến hành góp ý Dự thảo thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trường, lớp dành cho người khuyết tật.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng xây dựng Luật Học tập suốt đời”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng xây dựng Luật Học tập suốt đời”

Chiều ngày 14/06/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng xây dựng Luật Học tập suốt đời”, mã số B2022-VKG-22 do ThS. Bùi Thanh Xuân làm chủ nhiệm.

Hội thảo Xin ý kiến hướng dẫn đánh giá và sử dụng tài liệu để đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội thảo Xin ý kiến hướng dẫn đánh giá và sử dụng tài liệu để đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng ngày 14/06/2024, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Xin ý kiến Khung hướng dẫn đánh giá, Tài liệu hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá và Tài liệu hướng dẫn sử dụng mẫu minh họa công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Đây là hoạt động chung của nhóm đề tài “Hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mã số CT.2022.10.VKG. 15, CT.2022.10.VKG.16, CT.2022.10.VKG. 17 thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Chiều ngày 05/06/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất HS trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”, mã số: CT.2022.10.VKG.06, do ThS. Nguyễn Hồng Liên làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Sáng ngày 04/6/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.10, do TS. Nguyễn Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong CTGDPT 2018”

Sáng ngày 31/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.08, do ThS. Lý Quốc Biên làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.