Sản phẩm Thông tin

Thông tin chuyên đề số 01 năm 2021

Thông tin chuyên đề số 01 năm 2021

Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Những điểm mới trong chính sách giáo dục ở Việt Nam năm 2020"

Thông tin chuyên đề "Những điểm mới trong chính sách giáo dục ở Việt Nam năm 2020"

Tổng hợp, trích đăng từ các bài viết trên phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin giáo dục quốc tế số 14 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 14 (lưu hành nội bộ)

Chủ đề: Đào tạo giáo viên ở Phân Lan: Các mô hình hiện tại và hướng phát triển mới