Quản lý khoa học

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ  VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo: Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cở sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xét chức danh Giáo sư của Ứng viên PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS của PGS.TS Lê Anh Vinh

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (kèm theo thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, NĂM 2009

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

Mẫu thuyết minh đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu cá nhân năm 2008