Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Văn Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Văn Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Hà, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Đà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Đà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà, Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trường

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Trường, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Toản

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Toản

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Quốc Toản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thu Trà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thu Trà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thu Trà, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thị Thu Hường

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thị Thu Hường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Thị Thu Hường, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Thị Vân Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Thị Vân Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Thị Vân Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Phương Trà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Phương Trà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà, Trường Đại học Quy Nhơn.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thu Hăng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thu Hăng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thanh Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thanh Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hải Ngọc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hải Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.