Văn bản

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định số 439/QĐ-VKHGDVN ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc Ban hành Quy định quản lý việc in, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Quyết định 161/QĐ-VKHGDVN Ban hành bổ sung Quy định quản lý Chương trình KH&CN cấp Viện

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Báo cáo Tóm tắt Kết quả Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện KHGD VN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Quyết đinh 269/QĐ_VKHGDVN về Ban hành quy định về Quản lý KHCN của Viện KHGDVN

Nội quy lao động

Nội quy lao động

Ban hành kèm theo Quyết định 285/QĐ-VKHGDVN ngày 13 tháng 08 năm 2021

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 223/QĐ-VKHGDVN do Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh ký ngày 24/06/2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Các quy định chung và những lưu ý trong trình bày văn bản hành chính (Căn cứ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư)

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tin xin xem file đính kèm

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (kèm theo thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo