Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Chiều ngày 24/3/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số B2021-VKG-01-MT, do TS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM"

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM"

Ngày 24/03/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM", mã số B2021-VKH-07-MT do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Sáng ngày 07/3/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là Hội thảo chuyên đề thuộc đề tài “Xây dựng mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác và hệ thống học liệu bổ trợ theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh giáo dục 4.0” do PGS. TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Sáng ngày 22/02/2023, tại trụ sở 52 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học”.

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 17/02/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới"

Sáng ngày 17/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới", mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”

Chiều ngày 14/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”, mã số B2021-VKG-01, do ThS. Bùi Thị Diển làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Sáng ngày 14/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Chiều ngày 13/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Sáng ngày 11/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Chiều ngày 10/01/2023, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Sáng ngày 10/1/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 03 kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Sáng ngày 10/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Ngày 04/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Ngày 29/12/2022, tại phòng họp tầng 2, trụ sở 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”, mã số B2021-VKG-03, do TS. Mai Thị Phương làm chủ nhiệm.