Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế

15/02/2019 15:10 GMT+7

Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng:             TS. Lương Việt Thái
Phó Trưởng phòng:     ThS. Đỗ Đức Lân
                                       TS. Đinh Đức Tài
Điện thoại:                   (024) 39422934
 
I. Chức năng
 

Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng giúp Viện trưởng trong công tác xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Tổ chức và giám sát xây dựng phương hướng phát triển và đề xuất xây dựng hệ thống đề tài, kế hoạch thường niên, đột xuất về nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện và các đơn vị liên quan trong Viện phù hợp với yêu cầu thực tiễn giáo dục.
 
2. Quản lý, tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện và các đơn vị liên quan trong Viện theo kế hoạch thường niên và đột xuất.
 
3. Giúp việc cho Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng chức danh Viện; Quản lí, giám sát hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo các đơn vị nghiên cứu.
 
4. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện theo qui định.
 
5. Đề xuất, tổ chức xây dựng và giám sát thực hiện các văn bản qui định phục vụ công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện.
 
6. Phối hợp phổ biến thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế của Viện.
 
7. Trình Viện trưởng xem xét quyết định việc thành lập các hội đồng liên quan đến xây dựng, giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; các hội đồng liên quan đến xây dựng, giám sát quá trình đào tạo và đánh giá luận án các cấp; Ban tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị khoa học cấp Viện.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.