Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục

15/02/2019 15:21 GMT+7

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục

 
Hiệu trưởng:            ThS. Trần Quang Hưng

Phó Hiệu trưởng:     ThS. Đoàn Thị Hải Quỳnh;
 
Điện thoại:                                     (0243) 37626659
  
Vị trí, chức năng

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Viện KHGDVN. Nhà trường thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ Trường trung học.
 
Trường là cơ sở thực nghiệm khoa học giáo dục, tiên phong trong triển khai thực nghiệm mô hình, chương trình giáo dục tiên tiến và triển khai ứng dụng những thành tựu kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động giáo dục của nhà trường theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện KHGDVN.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Thực nghiệm KHGD
 
a) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh theo chỉ đạo của Viện và kế hoạch được phê duyệt hằng năm; quản lý học sinh theo quy định của Bộ và Viện.
 
b) Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông đại trà theo Điều lệ, nhiệm vụ năm học và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
 
c) Triển khai thực nghiệm mô hình, chương trình giáo dục tiên tiến và triển khai ứng dụng những thành tựu kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu trong Viện để đề xuất những vấn đề thực nghiệm về khoa học giáo dục, lập kế hoạch thực nghiệm, triển khai và đánh giá kết quả thực nghiệm; gắn hoạt động triển khai thực nghiệm với nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 
d) Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ quan có thẩm quyền; chịu sự quản lý chuyên môn của Viện KHGDVN, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình.
 
đ) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; tham gia tuyển dụng và phân công công việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với vị trí việc làm được duyệt.
 
e) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho các hoạt động dạy học và giáo dục theo đúng Điều lệ, các quy định của pháp luật, của Bộ và Viện. Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
 
g) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định của Nhà nước và của Viện KHGDVN.
 
h) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động xã hội.
 
i) Tổ chức cho giáo viên, nghiên cứu viên, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài Viện đến thăm và trao đổi kinh nghiệm.
 
k) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Viện.