Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

15/07/2020 14:49 GMT+7
Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

 Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc "Phê duyêt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021"; Thực hiện nội dung công văn số 2456/BGDĐT ngày 06/7/2020 của Bộ GD&ĐT về việc "Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021", Viện thông báo đến các đơn vị/cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2021 như sau:

1.    Điều kiện tham gia tuyển chọn

Là các cá nhân thuộc các đơn vị nghiên cứu, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

2.    Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

2.1.        Thuyết minh đề tài (mẫu 6, phụ lục I, Thông tư 11

2.2.        Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (excel);

2.3.        Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11);

2.4.        Bản cam kết hỗ trợ kinh phí từ nguồn khác thực hiện đề tài;

2.5.        Bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế: hướng dẫn chủ  nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực; Phòng Tài chính – Quản trị hướng dẫn chủ nhiệm xây dựng dự toán chi tiết theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác Quốc tế: 01 bộ trong ngày 31/7/2020 (thứ 6); Từ 3 –6/8/2020, Viện tổ chức các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thuyết minh;

Ngày 12/8/2020 (thứ 4): Chủ nhiệm gửi hồ sơ đề tài (đã bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng) được đóng thành 07 quyển đóng dấu đỏ (01 quyển gốc) về Phòng QLKH, ĐT&HTQT; 

Ngày 13/8/2020 (thứ Năm), Viện gửi hồ sơ lên Bộ GD&ĐT.

 

Tài liệu đính kèm: