Con đường hiện đại hoá giáo dục

10/08/2017 16:54 GMT+7
Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục Tác giả: Chử Hồng Khởi Dịch từ tiếng Trung: Bùi Đức Thiệp, Nguyễn Đình Kế, Lê Thanh Thuỳ Dương Nhà xuất bản: Giáo dục Năm xuất bản: 2006.-310 Tr.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần nghiên cứu lý luận chủ yếu đề cập đến các vấn đề: Mô hình phân tích vấn đề hiện đại hoá giáo dục; Phương pháp nghiên cứu vấn đề hiện đại hoá giáo dục; đặc trưng có tính phụ thuộc của hiện đại hoá giáo dục; Sự phân hoá và kết hợp chỉnh thể của giáo dục trong tiến trình hiện đại hoá giáo dục của các nước đang phát triển; Xu hướng giá trị của hiện đại hoá giáo dục; hiện đại hoá giáo dục và hiện đại hoá con người,...

Trong Phần 2, tác giả đã chọn một nước phương Tây có truyền thống lịch sử lâu đời và bắt đầu tiến trình hiện đại hoá sớm nhất - nước Anh làm đối tượng nghiên cứu mẫu và dùng mô hình phân tích đã xác định ở phần thứ nhất của cuốn sách này để phân tích tương đối kĩ về tiến trình lịch sử hiện đại hoá giáo dục nước Anh.