Nghiệm thu đề tài "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam"

15/01/2020 21:00 GMT+7
Ngày 02/01/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam", Mã số: B2017-VKG-02, do TS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu
 
Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) nước ngoài tại các cơ sở GD ĐH Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp quản lý nhà nước đối với các chương trình của nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế của GD ĐH.
 
Kết quả nghiên cứu
 
- Làm rõ một số vấn đề lí luận của đề tài;
- Mô tả, nhận xét về thực trạng CTĐT và quản lý CTĐT nước ngoài tại Trung Quốc, Malaysia và Singapore và rút ra bài học cho VN;
- Mô tả, phân tích thực trạng CTĐT và quản lý CTĐT của nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và rút ra những thành công, tồn tại;
- Đề xuất 5 giải pháp quản lý nhà nước đối với CTĐT của nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và trưng cầu ý kiến về tính cần thiết, tính khả thi của các giải pháp này.
 
Đề xuất kiến nghị
 
Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:
 
- Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước đối với các CTĐT của nước ngoài ở Việt Nam theo hướng phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tham gia liên kết ĐT được với những cơ sở GD nước ngoài có uy tín; 
- Phối hợp với các Bộ/ngành có liên quan để xác định nhu cầu nguồn nhân lực theo nhóm ngành để có kế hoạch phát triển CTĐT của nước ngoài cân đối giữa các ngành nghề, phát triển một số ngành mũi nhọn; 
- Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc cấp phép, sàng lọc trên cơ sở kết quả kiểm tra - giám sát đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, áp dụng khung chất lượng và thực hiện kiểm định đối với các CT liên kết đào tạo quốc tế ở Việt Nam theo quy định; 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các CTĐT của nước ngoài tại các cơ sở GD đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả. 
 
Đối với các cơ sở GD ĐH có ĐT CT của nước ngoài:
 
- Tuân thủ nghiêm túc các nội dung quy định về quản lý nhà nước (thủ tục cấp phép, gia hạn, báo cáo theo đinh kỳ, thanh tra, kiểm tra);
- Tích cực tìm kiếm các CTĐT của nước ngoài từ những trường có “thương hiệu”, đã được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế và tổ chức của nước đối tác để liên kết đào tạo tại Việt Nam; 
- Phát triển các điều kiện về nhân lực, vật lực và tài lực nhằm đáp ứng các điều kiện của CTĐT liên kết với nước ngoài; 
- Phát triển các CTĐT liên kết với nước ngoài thành những CT chất lượng cao, có chính sách khuyến khích, thu hút các thí sinh có chất lượng cao tham gia tuyển sinh để nâng cao chất lượng đầu vào; 
- Nâng cao trình độ tiếng Anh cho CBQL, GV và SV tham gia CT liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở;
- Thực hiện tốt ba công khai để các cơ quan quản lý và khách hàng dễ dàng hơn trong việc nắm bắt thông tin.

Phạm Tuyết Nhung
Trung tâm Thông tin và Dự báo