Phòng Tài chính - Quản trị

15/02/2019 15:27 GMT+7

Phòng Tài chính - Quản trị
 
Trưởng phòng:          ThS. Dương Trần Đức Minh

Phó Trưởng phòng:  ThS. Trần Thị Thúy An

                                    ThS. Lê Anh Đức

Điện thoại: (024) 39422536
 
I. Chức năng

Phòng Tài chính - Quản trị có chức năng giúp Viện trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác quản trị của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Về công tác Tài chính
 
a) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp 3 của Viện;
 
b) Chủ trì xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện công tác kế hoạch tài chính của Viện;
 
c) Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của pháp luật;
 
d) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật;
 
e) Tổ chức kiểm tra kế toán, phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và của Viện;
 
g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành các chính sách chế độ tài chính, chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.
 
2. Về công tác Quản trị
 
a) Quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất, trụ sở làm việc, quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp theo quy định. Đầu tư và khai thác có hiệu quả các nguồn lực về đất đai, các công trình xây dựng, tài sản, trang thiết bị, phương tiện của Viện;
 
b) Quản lý và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của Viện;
 
c) Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng, cải tạo,nâng cấp và đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất; tổng hợp đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản, sửa chữa trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc từ các đơn vị thuộc Viện;
 
d) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn và thực hiện chế độ duy tu, duy trì, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn công tác kiểm kê, đánh giá biến động tài sản;
 
e) Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cơ quan Viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện;
 
g) Thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng chống lụt bão, thiên tai tại các trụ sở của Viện;
 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.