Hướng dẫn và các Biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2015

10/08/2017 16:55 GMT+7
Xin xem File đính kèm

File đính kèm:
1. Hướng dẫn Đánh giá công chức, viên chức và thi đua, khen th­ưởng
2. Các biểu mẫu 
3. Phụ lục: Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng