Tổng luận "Các xu hướng học tập suốt đời ở Châu Á" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vũ Thị Hồng Khanh

Tuy chưa thống kê được được một cách hoàn toàn và đầy đủ các dữ liệu nghiên cứu và nhưng tông luận này bước đầu hệ thống hóa lại các thông tin nghiên cứu về học tập suổt đời tại khu vực châu Á từ các bài học kinh nghiệm, các ấn phẩm, công trình nghiên cứu, tài liệu đánh giá kết quả các dự án và các báo cáo tại các diễn đàn khu vực châu Á, thảo luận về qui mô của việc học tập dành cho người lớn về các mô hình và xu hướng học tập suốt đời hiện nay, về ba nội dung chính:

- Ý nghĩa và định nghĩa khái niệm giáo dục người lớn trong ngữ cảnh Châu Á;
- Hồ sơ về lịch sử phát triển học tập suốt đời tại châu Á; và
- Các xu hướng phát triển chương trình hiện nay.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn