Tổng luận "Quản lý chất lượng giáo dục đại học" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: Trịnh Thị Hồng Hà

Muốn quản lý chất lượng trước hết cần có hoạch định về chiến lược (CL), hoạch định CL có nghĩa là đặt ra những mong muốn về CL cần đạt, những mong muốn này phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu, chuẩn, tiêu chí nhất định. Quản lý CL còn phải quan tâm đến khâu giám sát CL và cải thiện liên tục CL mới đảm bảo CL theo yêu cầu. Giám sát CL giúp phát hiện kịp thời những lồi trong quá trình hoạt động hướng tới CL, kịp thời điêu chỉnh về nguồn lực, chính sách, cơ chế để có thể đạt được các mục tiêu CL đã hoạch định. Giám sát chất lượng thì bản thân cơ sở giáo dục phải thực hiện đánh giá chất lượng theo yêu cầu, tiêu chí... đã đặt ra từ trước. Đây thường gọi là đánh giá trong (đánh giá nội bộ của cơ sở giáo dục). Kiểm định chất lượng thực chất cũng là đánh giá chất lượng nhung là thuật ngữ thường dùng để chỉ việc đánh giá CL của cơ quan quản lý bên ngoài hay của các tổ chức kiểm định có thấm quyền (có thể gọi là bên thứ 3) để giám sát chất lượng nhằm giúp xã hội phân biệt các cấp chất lượng của các cơ sở/chương trình giáo dục đại học. Trong nội bộ cơ sở giáo dục đại học, để đảm bảo CL thì các nhà quản lý cần thường xuyên thực hiện những thay đổi để cải thiện CL.

Muốn vậy cần phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi từ người học, GV, đội ngũ, xã hội... để kịp thời đưa ra những giải pháp về hành chính, công nghệ, tài chính... giúp cho CL được duv trì và nâng cao hơn nữa. Như vậy nói đến quản lý CL trong GDĐH chúng ta phải hiểu ràng đó là một chu trình chặt chẽ từ hoạch định CL, giám sát CL, đảm bảo CL cho đến cải thiện CL mới đảm bảo cho CL đầu ra là nguồn nhân lực có CL cao đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Trong quá trình quản lý chất lượng giáo dục đại học có sự giám sát chất lượng của xã hội bằng công cụ kiểm định chất lượng.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn