Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông