Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT” của Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT” của Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Văng

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Văng

Thông tin luận án: "Phát triển thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém mẫu giáo lớn thông qua hệ thống bài tập”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ BCVT trong bối cảnh CMCN 4.0” của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ BCVT trong bối cảnh CMCN 4.0” của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến

Thông tin luận án: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án: “Giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua trải nghiệm mô phỏng”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội” của Nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội” của Nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh

Thông tin luận án: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số : 9 14 01 02

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội" của NCS Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội" của NCS Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (lần 2)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (lần 2)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (lần 2) (Chi tiết xin xem ở file đính kèm)

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế " của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế " của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế "; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Mai

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Mai

Thông tin luận án: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Dương Thế Việt

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Dương Thế Việt

Thông tin luận án: "Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Hiếu

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Mạc Thị Việt Hà

Thông tin luận án: “Nghiên cứu chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hương Lan

Thông tin luận án: “Đánh giá năng lực sáng tạo trong tạo lập văn bản nghị luận của học sinh trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số; 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Song Thanh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14