Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay " của NCS Hà Xuân Lộc

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay " của NCS Hà Xuân Lộc

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay "; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Dạy học Hình học ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh” của Nghiên cứu sinh Phan Anh Tuyến

Thông tin luận án: "Dạy học Hình học ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh” của Nghiên cứu sinh Phan Anh Tuyến

Thông tin luận án: "Dạy học Hình học ở trường THPT theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam công bố Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Thông tin luận án: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của Nghiên cứu sinh Hà Xuân Lộc

Thông tin luận án: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của Nghiên cứu sinh Hà Xuân Lộc

Thông tin luận án: "Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Dạy học viết văn bản thuyết minh dựa trên tiến trình cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Chi

Thông tin luận án: "Dạy học viết văn bản thuyết minh dựa trên tiến trình cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Chi

Thông tin luận án: "Dạy học viết văn bản thuyết minh dựa trên tiến trình cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án: "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kỹ thuật Mỏ và Kỹ thuật Địa chất theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường

Thông tin luận án: "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kỹ thuật Mỏ và Kỹ thuật Địa chất theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường

Thông tin luận án: "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kỹ thuật Mỏ và Kỹ thuật Địa chất theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 (Chi tiết xin xem ở file đính kèm)

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của NCS Nguyễn Tiến Đà

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của NCS Nguyễn Tiến Đà

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)"; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA" của NCS Vũ Văn Hà

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA" của NCS Vũ Văn Hà

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà

Thông tin luận án: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà

Thông tin luận án: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)"; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA” của Nghiên cứu sinh Vũ Văn Hà

Thông tin luận án: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA” của Nghiên cứu sinh Vũ Văn Hà

Thông tin luận án: "Bảo đảm chất lượng trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận AUN-QA”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án sau bảo vệ: “Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của NCS Phạm Quốc Toản

Thông tin luận án sau bảo vệ: “Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của NCS Phạm Quốc Toản

Thông tin luận án sau bảo vệ: “Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2024

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2024

Nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tuyển sinh, phân công giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thời phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu các cấp, Phòng QLKH,ĐT&HTQT xin gửi đến các cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên nội dung công văn yêu cầu rà soát lý lịch khoa học giảng viên năm 2024 và mẫu lý lịch (trong các file đính kèm). Kính mong Quý Thầy/Cô lãnh đạo các đơn vị triển khai và kịp thời đôn đốc toàn thể cán bộ của đơn vị mình thực hiện đúng thời hạn.

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ” của Nghiên cứu sinh Hoàng Trường

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ” của Nghiên cứu sinh Hoàng Trường

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114