Thông tin luận văn thạc sỹ bảo vệ năm 2017 tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

31/01/2018 14:51 GMT+7
03 học viên cao học khóa 2015

1. Thông tin luận văn “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠI VIỆN
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC”, tác giả: Hoàng Hải Sơn
2. Thông tin luận văn “QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO
VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, tác giả: Vũ Anh Thơ
3. Thông tin luận văn “NĂNG LỰC TỰ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC”, tác giả:
Mai Thị Mai