Tóm tắt Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

09/03/2021 15:52 GMT+7
Báo cáo Tóm tắt Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Viện KHGDVN và Khung nhiệm vụ TXTCN theo hướng dẫn của Bộ KHCN, Viện đã xác định một số định hướng xây dựng NVTXTCN như sau: (i) Nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý của Viện KHGDVN; (ii) Nhiệm vụ thuộc chức năng nghiên cứu của Viện KHGDVN bao gồm: các NV nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, phục vụ công tác quản lý chỉ đạo Ngành; NV nghiên cứu nhằm đáp ứng giải quyết những vấn đề đặt ra thường xuyên của ngành giáo dục (trả lời ý kiến cử tri, ý kiến đại biểu quốc hội, dư luận xã hội; phối hợp xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo,…). Các NVTXTCN đã trải đều theo các lĩnh vực nghiên cứu từ giáo dục mầm non đến đại học, từ đào tạo chính quy đến không chính qui, đến các đối tượng dân tộc, miền núi, đối tượng thiệt thòi trong trong tiếp cận giáo dục, …

Sau khi nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện KHGDVN, Viện đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ, tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ và Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ theo quy định.

Kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ đã góp phần:

- Cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp quản lý, chỉ đạo tham khảo xây dựng các thông tư, công văn hướng dẫn, tài liệu tập huấn,.. như: xây dựng văn bản hướng dẫn các Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực nhằm từng bước tiếp cận với CT, SGK mới; xây dựng các Tài liệu tập huấn hướng dẫn GV tổ chức dạy học phát triển năng lực theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; xây dựng Tài liệu tham khảo cho các địa phương khi biên soạn NDGD địa phương; xây dựng công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Báo cáo định hướng biên soạn tài liệu hướng dẫn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS áp dụng đối với GDTX; Đánh giá sự phù hợp của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và thông tư sửa đổi 22/2016/TT-BGDĐT trong việc  đánh giá, xếp loại phẩm chất và năng lực của HS TH; Kinh nghiệm một số nước và đề xuất vận dụng trong đổi mới GDPT Việt Nam hiện nay; Hướng dẫn xây dựng nội dung giáo dục địa phương và kế hoạch giáo dục nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; …

- Cung cấp thông tin cho việc đề xuất nội dung hoạt động của Tiểu ban giáo dục phổ thông và Hội đồng quốc gia giáo dục tại phiên họp Tiểu ban giáo dục phổ thông; phục vụ xây dựng chuyên đề 15 – Những vấn đề đặt ra  trong lãnh đạo, quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ: định hướng  giải pháp của  Hội đồng Lý luận trung ương phục vụ nghiên cứu lý luận  của Bộ Chính trị, ban Bí thư khóa XII.

- Cung cấp những luận cứ khoa học cơ bản về các chuyên ngành: GD mầm non, Phổ thông, Đại học, GD thường xuyên; GD đặc biệt, GD Dân tộc. Đây là cơ sở khoa học làm căn cứ để Viện đề xuất hệ thống đề tài, nhiệm vụ các cấp.

Một số nội dung chính của các nghiên cứu NVTXTCN được tổng hợp trong 34 bài báo và báo cáo trong một số hội thảo khoa học, được đăng tải trên một số tạp chí khoa học chuyên ngành và có uy tín về Khoa học giáo dục.