Phòng Tổ chức - Hành chính

15/02/2019 15:29 GMT+7

Phòng Tổ chức - Hành chính
 
Trưởng phòng:        TS. Trương Xuân Cảnh
 
Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Diệp Huệ Hương
 
Điện thoại: (024) 39423108
 
I. Chức năng
 
Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng giúp Viện trưởng trong công tác quản lý về tổ chức bộ máy và nhân sự đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện; tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, thanh tra, pháp chế và công tác Văn phòng Đảng - Công đoàn của Viện.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1.Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức: Đầu mối hướng dẫn xây dựng, thẩm định và tổng hợp trình Viện trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Viện; trình Viện trưởng xem xét quyết định việc thành lập các Hội đồng tư vấn, các Ban Quản lý/Ban chỉ đạo dự án, đề án, chương trình; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan.
 
2. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác nhân sự: Quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc Viện; đầu mối công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc Viện; thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng lương và Hội đồng kỷ luật của Viện; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
3. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác kế hoạch - tổng hợp: Tham mưu xây dựng, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Viện và của các đơn vị thuộc Viện; xây dựng các báo cáo giao ban theo định kỳ, báo cáo sơ kết, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Viện. Thư ký các cuộc họp do lãnh đạo Viện chủ trì; đầu mối chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của lãnh đạo Viện.
 
4. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý việc sử dụng các con dấu, các loại công văn, tài liệu, giấy tờ hành chính của Viện và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Viện thực hiện các quy định của Nhà nước và của Viện về công tác văn thư - lưu trữ.
 
5. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh tra-pháp chế: Phổ biến, quán triệt, theo dõi việc thực hiện các văn bản pháp qui của các cấp trong phạm vi toàn Viện; đầu mối thẩm định văn bản quy chế, qui định về quản lý các hoạt động của Viện; chủ trì tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền của Viện.
 
6. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
 
7. Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, phục vụ các phòng họp, phòng làm việc của Lãnh đạo Viện; đảm bảo vệ sinh môi trường các trụ sở làm việc của Viện; thực hiện nhiệm vụ lái xe theo yêu cầu công tác của Viện.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.