Góp ý về dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin Viện KHGD VN

10/08/2017 16:55 GMT+7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
-----------------
Số: …./VKHGDVN
V/v: Góp ý quy chế QL hoạt động thông tin
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2012
 
   
Kính gửi:……………………………………………………………………………
 
            Dựa trên kết luận của GS.Viện trưởng Phan Văn Kha tại cuộc họp về Hoàn thiện trang tin điện tử của Viện KHGD VN ngày 15 tháng 2 năm 2012, Trung tâm Thông tin – Thư viện kính gửi các đơn vị dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin Viện KHGD VN (dự thảo lần 4). Kính đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung trực tiếp vào văn bản gửi kèm hoặc qua văn bản riêng. Các văn bản cần đóng góp ý kiến bao gồm:
-          Quy chế Quản lý hoạt động thông tin (dự thảo lần 4)
-          Mẫu biểu thu thập thông tin đăng tải trên website Viện
-          Cây vấn đề (Site map) về các đề mục và nội dung thông tin đăng tải trên các đề mục của trang chủ, website Viện KHGD VN
 
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị
 

 
 
 
 
Nơi gửi:
- Lãnh đạo Viện
- Các đơn vị
- Lưu VT, TT-TV
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
PHAN VĂN KHA

 

 

Các văn bản đính kèm:

1. Quy chế quản lý hoạt động thông tin

2. Sơ đồ website (Cây vấn đề)

3. Các biểu mẫu cung cấp thông tin cho Website