Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012, và các biểu mẫu, văn bản.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

--------------

Số:  72 /VKHGDVN-TCCB
V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
của cán bộ Viện KHGDVN năm 2012.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2013

 


 

Kính gửi:      - Lãnh đạo Viện
                                          - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện

 

            Thực hiện Công văn số 905/BGDĐT-TCCB ngày 04/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập năm 2012, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai như sau:

1. Đối tượng  thực hiện kê khai tài sản, thu nhập:

- Lãnh đạo Viện;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Viện;

- Kế toán trưởng các Trường Thực nghiệm

2. Thời gian tính kê khai và biểu mẫu kê khai:

- Thời gian tính kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 được tính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012.

- Đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà chưa kê khai tài sản, thu nhập thì phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (theo mẫu số 1).

          - Đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà đã kê khai thì phải kê khai bổ sung (theo mẫu số 2).

3. Tổ chức thực hiện:

- Người có nghĩa vụ kê khai phải tự kê khai và chịu trách nhiệm về nội dung, sự trung thực của việc kê khai. Công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập mà không kê khai sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

            - Thủ trưởng đơn vị tổ chức cuộc họp để công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 26/02/2013 để Phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện và Bộ GD-ĐT. Bản kê khai được lưu trong hồ sơ cán bộ. 

           Các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website của Viện.  Đề nghị các đơn vị, công chức, viên chức nghiên cứu kỹ biểu mẫu, các hướng dẫn kèm theo để kê khai cho chính xác tránh xảy ra sai sót sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị, công chức, viên chức phản ảnh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn.

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB.

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

Phan Văn KhaCác biểu mẫu, văn bản hướng dẫn