Qui định Đề cương báo cáo của Viện

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sau khi trao đổi, thống nhất với Trưởng phòng QLKH, Phòng TH - HC - QT xin gửi các đơn vị và các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện "Đề cương Báo cáo công tác Quý/ Năm của Viện"

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            -----------------------------------                                                           ---------------
                   Số: 275/VKHGDVN-THHCQT                                             Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2016
V/v Qui định Đề cương báo cáo của Viện     
      
 
 
                     Kính gửi: 
                              - Các đơn vị thuộc Viện;
                              - Các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện.
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sau khi trao đổi, thống nhất với Trưởng phòng Quản lý khoa học, Phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản trị xin gửi các đơn vị và các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện (sau đây gọi chung là đơn vị) Đề cương Báo cáo công tác Quý/ Năm của Viện. 
 
     Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của Viện và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của đơn vị; căn cứ nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo của đơn vị theo khung nội dung của Đề cương gửi kèm theo. 
 
  Báo cáo vui lòng gửi về Phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản trị qua email: tonghop.vnies@gmail.com chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối cùng trong mỗi quý. Thời hạn báo cáo năm/ Báo cáo Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức sẽ được thông báo riêng theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC của Viện.
     
     Trân trọng.
 
                                                                                                                     TL. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TH-HC-QT
                Nơi nhận:
                         - Như trên;
                         - Lãnh đạo Viện (để b/c);                                                            (đã ký)
                         - Lưu: VT, TH.
                                                                                                                          Lưu Văn Định
 

Văn bản đính kèm: