Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Sau 2015 mới xem xét bỏ thi tốt nghiệp
- Được và mất sau khi bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
- Bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?
- Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp!
- "Tôi ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp THPT"
- Có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT?
- Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp
- Thi tốt nghiệp THPT - Nên để hay bỏ?
- Có nên bỏ thi tốt nghiệp THPT?
- Đến lúc bỏ thi tốt nghiệp THPT?
- Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT?
- Có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT
- "Sẽ không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn