Thư viện

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2014 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 09 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 09 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2014 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2014 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2014 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 03 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 03 năm 2014

Thư mục sách mới tháng 03 năm 2014 được lưu tại thư viện

 Thư mục sách mới tháng 11 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2013 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2013 được lưu tại thư viện

Giới thiệu sách “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh tiểu học” & “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học phổ thông”

Giới thiệu sách “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh tiểu học” & “Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học phổ thông”

Trong thời gian gần đây, bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giáo dục cũng như tình hình an ninh, trật tự xã hội. Chính vì vậy việc giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội là hết sức cần thiết.

Danh sách tài liệu được nhận từ Quỹ Châu Á

Danh sách tài liệu được nhận từ Quỹ Châu Á

Danh sách tài liệu được nhận từ Quỹ Châu Á được lưu tại thư viện tháng 07 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 06 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 06 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 04 năm 2013 được lưu tại thư viện

Danh sách tài liệu được nhận từ nhà xuất bản Hà Nội (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

Danh sách tài liệu được nhận từ nhà xuất bản Hà Nội (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

Danh sách tài liệu được nhận từ nhà xuất bản Hà Nội được lưu tại thư viện tháng 06 năm 2013

Danh sách tài liệu được nhận từ Ngân hàng Thế giới

Danh sách tài liệu được nhận từ Ngân hàng Thế giới

Danh sách tài liệu được nhận từ Ngân hàng Thế giới được lưu tại thư viện tháng 06 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 04 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 04 năm 2013

Thư mục sách mới tháng 04 năm 2013 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 8 năm 2012

Thư mục sách mới tháng 8 năm 2012

Thư mục sách mới tháng 8 năm 2012 được lưu tại thư viện