Đào tạo thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2016 (2016-2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2016 (2016-2018)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2016 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo dục học, LL&PPDH bộ môn Toán

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016

Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2015-2016 của lớp cao học Quản lý giáo dục khóa 2014

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2015 (2015 - 2017)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ khóa 2015 (2015 - 2017)

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 2015 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tâm lý học; Giáo dục học; LL&PPDH bộ môn Toán

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 (Đợt 2)

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 (Đợt 2)

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 (Đợt 1)

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 (Đợt 1)

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2014 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2013 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2012

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2012

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2012 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2011

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2011

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ khóa 2011 các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; LL&PP dạy học bộ môn Toán.

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 2010

Thông báo tuyển sinh cao học khóa 2010

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thi tuyển Cao học khóa 2010 đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Phương pháp giảng dạy Toán.