Thông báo Về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tuyển sinh Lớp "Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông"

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     ---------------------                             ---------------------
           Số:  251 /TB-VKHGDVN                                                            Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016
THÔNG BÁO 
Về việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học
tại cơ sở giáo dục phổ thông
 
     Căn cứ Quyết định số 4483/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo về việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ như sau:
     1. Đối tượng:
- Viên chức đang làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
- Học sinh, sinh viên sư phạm trước khi tốt nghiệp; Học sinh, sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp trở lên có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
     2. Nội dung và thời lượng bồi dưỡng:
     a. “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông cấp Tiểu học”: 186 tiết.
     b. “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở”: 226 tiết.
     c. “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông”: 226 tiết.
     3. Hình thức: Học tập trung vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 
     4. Địa điểm học: Tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hoặc tại các địa phương.
     5. Học phí: Bậc Tiểu học: 1.800.000đ/01 khóa; Bậc THCS, THPT: 2.200.000đ/01 khóa.
     6. Thời gian dự kiến khai giảng: Tháng 6 năm 2016
     7. Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Nghiên cứu Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Địa chỉ: 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Cao Thị Phương Chi. ĐT: (04) 3864.3364, DĐ: 0913.397.584, email: caochi418@gmail.com.
   
                                                                                     KT. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                                           PHÓ VIỆN TRƯỞNG                                                            
  Nơi nhận:
     - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;                                                                  (Đã kí)
     - Các Trường Tiểu học, THCS, THPT;
     - Các đơn vị phối hợp;
     - Lưu: VT, TTNC CSVC, TBDH, ĐTCE.                                       PGS. TS. Trần Huy Hoàng