Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

10/08/2017 16:55 GMT+7
Số tư liệu: 45/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 05-08-2008

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:


         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
 
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

         Quyết định này thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại các Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học; Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tuyển sinh sau đại học; Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2002 của 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001; Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2002; Quyết định số 11/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2003.
 
         Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                   
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;                                 
- Văn phòng Quốc hội ;
- UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;    
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
-Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;                                          
- Như Điều 3;                          
- Công báo;                                                            
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

Bành  Tiến Long