Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học

15/02/2019 15:34 GMT+7

Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học
  
Giám đốc:     PGS. TS. Nguyễn Hồng Thuận
Điện thoại:    (024) 38221597
 
I. Vị trí
 
Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
II. Chức năng
 
Nghiên cứu về triết học giáo dục, lý luận dạy học và lý luận giáo dục, tâm lí học và sinh lí học giáo dục, tư vấn học đường, giáo dục so sánh, lịch sử giáo dục, kinh tế học giáo dục, xã hội học giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, bồi dưỡng, tư vấn và thông tin khoa học về tâm lý học, giáo dục học.
 
III. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, triển khai về: tâm lý học nhận thức và nhân cách, tâm lý học trường học, tâm lý học phát triển, tâm lí học sáng tạo, chẩn đoán - đo lường và trị liệu tâm lý, hướng nghiệp.
 
2. Nghiên cứu các vấn đề về sinh lý học lứa tuổi và sinh lý học học đường, dinh dưỡng, sức khoẻ và môi trường học tập.
 
3. Nghiên cứu lý luận cơ bản và ứng dụng, triển khai về lý luận dạy học, lý luận giáo dục, triết học giáo dục, giáo dục so sánh, phương pháp luận nghiên cứu giáo dục.
 
4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kinh tế học và xã hội học giáo dục nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục.
 
5. Nghiên cứu mô hình, phương pháp, kĩ thuật và triển khai hoạt động tư vấn tâm lí-giáo dục.
 
6. Tham gia đào tạo sau đại học; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và các đối tượng khác về Tâm lí học, Giáo dục học, Kinh tế học và Xã hội học giáo dục.
 
7. Hợp tác, trao đổi dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực Tâm lý học, Giáo dục học, Kinh tế học và Xã hội học giáo dục.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.