Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

20/04/2021 14:49 GMT+7
Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện

 Căn cứ vào Quyết định 576/QĐ-VKHGDVN ngày 27 tháng 12 năm 2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện cùng phụ lục đính kèm.