Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 12/12/2012, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng”, mã số: V2011-08, do ThS. Hoàng Thị Minh Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng của Hà Nội.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1/ Về lý luận
- Đề tài đã đưa ra các khái niệm liên quan, bao gồm: giảng viên, cao đẳng, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy;
- Hệ thống các văn bản pháp quy về bồi dưỡng giảng viên;
- Xác định mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên trẻ;
- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về việc bồi dưỡng giảng viên, bao gồm các nước: Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức, Anh quốc, Úc, Cộng hòa Séc.

2/ Về thực tiễn
Nhóm đề tài đã tiến hành tổ chức điều tra thực trạng bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường cao đẳng thông qua bộ phiếu hỏi các đối tượng: cán bộ quản lý trường, cán bộ quản lý khoa, giảng viên có thâm niên từ năm năm trở xuống, và sinh viên.

Sau quá trình phân tích kết quả điều tra khảo sát, tác giả tổng hợp các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng và tăng cường hiệu quả hoạt động giảng dạy của giảng viên trẻ cảu các trường cao đẳng đã và đang thực hiện. Thông qua đó, đề tài đã chỉ ra một số tồn tại trong việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường cao đẳng, và xác định các nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại đó.

3/ Khuyến nghị

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Nghiên cứu và ban hành quy chế đối với giảng viên cao đẳng;
- Quy định những định mức khen thưởng cho từng đối tượng tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
- Xây dựng cơ chế đánh giá đúng chất lượng, tiềm năng, sự cống hiến, đổi mới chính sách đãi ngộ, sử dụng đội ngũ giảng viên cao đẳng;
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho các trường cao đẳng của Hà Nội

Đối với lãnh đạo nhà trường:
- Đánh giá đúng thực chất, đúng năng lực và hiệu quả công việc của từng giảng viên trẻ là một việc nhà trường cần phải làm thường xuyên và minh bạch. Sau đánh giá phải có giải pháp khắc phục hoặc thuyên chuyển, cử đi học, hoặc không bố trí giáo dục chuyển làm việc khác đối với những giảng viên không đủ năng lực;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên trẻ về cả chính trị, kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy mới;
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, có chính sách và cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với giảng viên đi học nâng cao trình độ, đối với công tác thi đua khen thưởng.