Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên”, mã số V2014-09, do ThS. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu các phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu thay thế giáo viên cho Việt Nam dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Về lý luận

- Đề tài đưa ra một số khái niệm liên quan: nhu cầu thay thế, nhu cầu phát triển, mô hình dự báo, đội ngũ giáo viên phổ thông;
- Làm rõ vai trò của dự báo giáo viên trong công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách phát triển giáo dục;
- Xác định đến một số nhân tố tác động đến nhu cầu thay thế giáo viên;
- Tổng quan nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế giáo viên của một số nước trên thế giới (Hoa Kỳ, New Zealand, Úc), trong đó có đề cập đến mô hình dự báo nhu cầu giáo viên tuyển mới, dữ liệu cho dự báo, các nhân tố tác động đến nhu cầu thay thế giáo viên.

Về thực tiễn, đề tài đã đề xuất phương án dự báo nhu cầu thay thế giáo viên phổ thông ở Việt Nam, cụ thể là:

- Đề tài các điều kiện đảm bảo thực hiện dự báo nhu cầu thây thế giáo viên: hệ thống dữ liệu thống kế phục vụ dự báo nhu cầu thay thế và các đơn vị phối hợp thực hiện;
- Xác định các nhân tố tác động đến nhu cầu thay thế giáo viên ở Việt Nam;
- Đề xuất phương án dự báo nhu cầu thay thế trong dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông ở Việt Nam.

Một số khuyến nghị

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ nguồn lực cho công tác dự báo;
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác dự báo giáo dục cho địa phương;
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, thống nhất và đầy dử về giáo dục và đào tạo nhằm giúp công tác dự bảo thuận lợp hơn và qua đó có thể giảm thiểu được những lãng phí trong công tác đào tạo giáo viên.