Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mạng

Thông điệp của Lãnh đạo Viện

Thông điệp của Lãnh đạo Viện

Trải qua 55 năm phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) đã kế thừa và phát huy thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục (KHGD) Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.