Thông báo về việc cập nhật và nộp lý lịch khoa học giảng viên sau đại học

10/08/2017 16:55 GMT+7
Để có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học, Viện KHGD VN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sỹ, đã và đang tham gia giảng dạy sau đại học cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

-----------------------------------
Số:    VKHGDVN-ĐT&BD
V/v: Lý lịch khoa học giảng viên SĐH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2015

 


                Kính gửi: .....................................................................

    Để có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học có trình độ tiến sỹ, đã và đang tham gia giảng dạy sau đại học, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu (gửi kèm theo) hoặc tải file trên website của Viện (http://vnies.edu.vn)
    Lý lịch khoa học giảng viên sau khi hoàn thành xin gửi bản in kèm theo file điện tử về Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam trước ngày 30/6/2015. Địa chỉ email:
ttdtbd.vnies@gmail.com


 


Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- TT TTTV (để đăng website của Viện)
- Lưu: VT; TT ĐT&BD

Viện trưởng


(đã ký) 


  

GS.TS. Trần Công Phong


Văn bản đính kèm:  Mẫu lý lịch khoa học giảng viên