Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

15/02/2019 15:35 GMT+7

Ban nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục
 
Trưởng ban: TS. Trịnh Thị Anh Hoa

Phó Trưởng ban: ThS. Nguyễn Văn Chiến
  
Điện thoại: (024) 32321002
 
I. Vị trí, chức năng
 
Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, cơ chế và quản lý hệ thống giáo dục; chuyển giao các kết quả nghiên cứu về chiến lược và chính sách phát triển giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; hợp tác, tư vấn về chiến lược và chính sách phát triển giáo dục.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý nhà nước về giáo dục từ trung ương đến địa phương.
 
2. Nghiên cứu hệ thống giáo dục quốc dân phục vụ quản lý nhà nước về giáo dục và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
 
3. Cung cấp cơ sở dữ liệu về chiến lược, chính sách phát triển giáo dục trong nước và quốc tế.
 
4. Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chiến lược và chính sách phát triển giáo dục.
 
5. Thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục và quản lý hệ thống theo quy định của pháp luật.
 
6. Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng cho các đối tượng về chiến lược và chính sách phát triển giáo dục.
 
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.