Các biểu mẫu dùng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng

16/12/2020 15:34 GMT+7

Các biểu mẫu dùng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng 

Mẫu biểu

Nội dung

Mẫu số

V01, V02

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý (Mẫu V01)

Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động (Mẫu V02)

Mẫu số 2V

Biên bản họp đánh giá viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng

Mẫu số 3V

Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua

Mẫu số 4V

Danh sách cá nhân không đề nghị xét danh hiệu lao động tiên tiến

 
 
  
 
 Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng
 (theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
   

Mẫu số 01

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tập thể Lao động xuất sắc ; Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 02

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác 

Mẫu số 03

Báo cáo thành tích đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy khen (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

Mẫu số 05

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

Mẫu số 06

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giấy khen (cho tập thể, cá nhân nước ngoài)

Mẫu số 07

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân