Mẫu chứng từ thanh toán năm 2021

21/06/2021 15:59 GMT+7

 
Danh sách mẫu chứng từ thanh toán năm 2021:
 
1.   Bảng chấm công
2.   Bảng chấm công làm thêm giờ 
3.   Giấy báo làm thêm giờ
4.   Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương
5.   Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm
6.   Bảng thanh toán phụ cấp
7.   Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
8.   Giấy đi đường
9.   Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
10. Hợp đồng giáo khoán công việc, sản phẩm
11. Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán
12. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
13. Bảng kê thanh toán công tác phí
14. Phiếu thu 
15. Phiếu chi
16. Giấy đề nghị tạm ứng
17. Giấy thanh toán tạm ứng
18. Giấy đề nghị thanh toán
19. Biên lai thu tiền
20. Giấy nộp tiền
21. Giấy đề nghị chuyển khoản
22. Bảng kê chi tiền
23. Biên bản giao nhận TSCĐ
24. Biên bản thanh ký TSCĐ
25. Biên bản đánh giá lại TSCĐ 
26. Biên bản kiểm kê TSCĐ
27. Biên bản giao nhận TSCĐ sau nâng cấp
28. Giấy bảo hỏng tài sản, công cụ
29. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
30. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
31. Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ 
32. Bảng kê chứng từ thanh toán
33. Bảng tổng hợp chứng từ thanh toán
34. Giấy biên nhận tiền
35. Bảng kê mua hàng