Các quy định chung và biểu mẫu trình bày văn bản hành chính

23/05/2023 16:33 GMT+7
Các biểu mẫu cập nhật năm 2023

Tài liệu hướng dẫn trình bày các mẫu văn bản hành chính sau:
  
1 - Mẫu Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp
2 - Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp)
3 - Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy
4 - Mẫu Công văn
5 - Mẫu văn bản có tên loại
6 - Mẫu Giấy mời
7 - Mẫu Giấy giới thiệu
8 - Mẫu Giấy nghỉ phép
9 - Mẫu Biên bản
10 - Mẫu Giấy đi đường
11 – Mẫu Tờ trình Lãnh đạo Bộ GD&ĐT
12 – Mẫu Tờ trình nội bộ