Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

10/08/2017 16:55 GMT+7
Chấtlượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng của nó với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp giáo dục nói riêng. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục và một nền giáo dục ở bất kì quốc gia nào cũng phải là một nền giáo dục chất lượng.

Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Từ nhận thức bản chất của khái niệm đến cách tiến hành xem xét chất lượng để đi đến những kết luận cụ thể hoặc mang tính khái quát và tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng không phải là vấn đề đơn giản. Vấn đề chất lượng giáo dục cho đến nay vẫn luôn mang tính thời sự và có tầm quốc tế. Những quan điểm khác nhau thường dẫn đến những ý kiến đánh giá khác nhau về chất lượng giáo dục. Hiểu đầy đủ về chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục để từ đó có phương pháp, qui trình đánh giá một cách khoa học với kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, thực tiễn phát triển giáo dục trong một bối cảnh cụ thể là một yêu cầu cấp bách của nền giáo dục nước nhà.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của một chương trình nghiên cứu khoa học về chất lượng giáo dục, đào tạo, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách này nhằm cung cấp tới bạn đọc những quan niệm cơ bản về:
Chất lượng giáo dục, các thành tố cơ bản của chất lượng giáo dục, các tiêu chí và chỉ số cơ bản về chất lượng giáo dục;
Quan niệm về đánh giá giáo dục, tiêu chí, chỉ số đánh giá giáo dục, Một số phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình về điều tra, đánh giá chất lượng giáo dục; Phương pháp đánh giá chất lượng một số thành tố cơ bản của giáo dục;
Cuốn sách cũng đề cập tới một số vấn đề thực tiễn đang diễn ra để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.
Thông tin thư mục:

Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên), Đinh Quang Báo, Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Đức Trí, Lê Vân Anh, Phạm Quang Sáng.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 635 Tr.
Sách hiện lưu tại Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam